Acte necesare comune (APL) (EV)

Acte necesare comune pentru inscrierea in evidentele fiscale a oricarui tip de autovehicul/remorca indiferent de modul de dobandire

Oricare ar fi modul de dobandire , aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile de la data intocmirii documentului de dobandire pentru a face inscrierea in evidentele fiscale ale mijlocului de transport. In cazul celor importate, daca din motive tehnice nu s-a facut omologarea R.A.R. si nu s-a eliberat Cartea de Identitate, trebuie sa va prezentati cel putin cu documentul de dobandire in acest termen, urmand a aduce apoi si copia Cartii de Identitate. Depasirea termenului de 30 de zile duce la plata unor penalitati de intarziere. Actele cu care trebuie sa va prezentati la  organul fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale pentru declararea proprietatii, in oricare din situatii, sunt urmatoarele:

1. Declaratie tip de impunere pentru impozitul asupra mijloacelor de transport, semnata daca sunteti persoana fizica, si stampilata si semnata daca sunteti persoana juridica : trebuie sa aveti 2 exemplare, unul ramane la administratia publica locala, al doilea, stampilat pentru luarea in evidenta, il va lua proprietarul si il va pastra acasa impreuna cu actele masinii.

2. Fisa de inmatriculare completata in caseta  A cu date masinii identic ca si caseta A din Cartea de Identitate a Vehiculului, si caseta B  cu datele proprietarului

3. Cartea de identitate a vehiculului – copie si original pentru conformitate

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului/remorcii: în original şi în copie

5. Actul de identitate al solicitantului, astfel:

  • Persoane fizice : Buletin/Cartea de Identitate :  în original şi în copie.
  • Persoane fizice autorizate : Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
  • Persoane juridice : Certificatului de Inregistrare al societatii: in copie

6. Pentru persoanele juridice : Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.

7. Pentru persoanele fizice : Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aibe la el actul sau de identitate in copie si original.

8. Documentul vamal  (Declaratia vamala sau chitanta) pentru autovehiculele/remorcile  importate din state din afara U.E.(necomunitare): copie si original

Nota

1. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care acestea au fost dobândite.

2. In situaţiile în care contribuabilii – persoane fizice sau persoane juridice – dobândesc în strãinãtate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobândirii se considerã:

  • data emiterii de cãtre autoritatea vamalã românã a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauzã, în cazul persoanelor care le dobândesc din state necomunitare
  • data înscrisã în documentele care atestã dobândirea din statele membre ale Uniunii Europene, pentru cele dobândite dupã data de 1 ianuarie 2007.

Dupa prezentarea documentelor de mai sus, organul fiscal face urmatoarele operatiuni :

  • Stampileaza fisa de inmatriculare in caseta C si o returneaza proprietarului
  • Stampileaza un exemplar al Declaratiei tip de impunere si il returneaza proprietarului; aceasta declaratie trebuie pastrata impreuna cu actele autovehiculului
  • Elibereaza un proces verbal de impunere in baza caruia proprietarul va afla ce impozit trebuie sa plateasca
Alte articole din sectiunea: Inscrierea in evidentele locale